Algemene voorwaarden kampen en boekingen Mini Horse World.

  1. Definities en toepassingsgebied Artikel 1 – Definities. 1° Mini Horse World: De uitbatingsnaam met rechtspersoonlijkheid Sense2Move BV. 2° een activiteit: een kamp, -les en andere activiteiten georganiseerd in El Granero Negro of op bepaalde locatie. 3° de inschrijver: de persoon die een of meerdere deelnemers inschrijft voor een activiteit of een activiteit boekt. Deze persoon moet meerderjarig zijn en kan de inschrijver zelf zijn. 4° de inschrijving: de inschrijving voor een deelname aan een activiteit. Deze inschrijving gebeurt online via info@minihorseworld.eu 5° de deelnemer: een ingeschreven deelnemer voor een activiteit. Art. 2. Voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten zoals omschreven in artikel 1, 2° van onderhavige algemene voorwaarden. Door de inschrijving aanvaardt de inschrijver en de deelnemer onderhavige algemene voorwaarden en de toepasselijke huishoudelijke reglementen van Mini Horse World. Deze huishoudelijke reglementen zijn beschikbaar in El Granero Negro en raadpleegbaar op www.minihorseworld.eu II. Mogelijke deelnemingsvoorwaarden, inschrijving en betaling. Art. 3. De activiteiten staan open voor iedere deelnemer die voldoet aan mogelijke deelnemingsvoorwaarden Art. 4. Om deel te nemen aan een activiteit dient de deelnemer ingeschreven te zijn op de wijze omschreven in artikel 1, 4°. Na de inschrijving gaat Mini Horse World na of er voldoende inschrijvingen zijn om de activiteit te laten doorgaan. In het positieve geval ontvangt de inschrijver, zo voldaan aan de mogelijke deelnemingsvoorwaarden omschreven in artikel 3, de bevestiging van de inschrijving, een factuur en de nodige informatie met betrekking tot de gekozen activiteit. Indien Mini Horse World oordeelt dat de activiteit niet doorgaat, vervalt automatisch de inschrijving. De beslissing of een activiteit al dan niet doorgaat wordt uiterlijk een week voor de activiteit gecommuniceerd aan de inschrijver. Art. 5. De factuur vermeld in artikel 4, eerste lid, dient betaald te worden binnen de 10 dagen na ontvangst of bij kampen minimum 1 maand voor de aanvang van het kamp. In het geval de termijn tussen de ontvangst van de factuur en de start van de activiteit korter is dan 10 dagen, dient de factuur uiterlijk voor de aanvang van de activiteit betaald te zijn. Indien de factuur niet betaald wordt binnen de termijnen vermeld in het voorgaande lid, heeft Mini Horse World het recht de inschrijving te annuleren zonder dat er enig recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van de inschrijver en / of de deelnemer. Deze annulatie gebeurt aan de hand van een e-mail. III. Annulering. Art. 6. Een inschrijving voor een activiteit kan steeds schriftelijk geannuleerd worden door de inschrijver. Elke annulering van een activiteit brengt een annuleringskost van 20 euro met zich mee. Een annulatie kan gemaakt worden voor één deelnemer, meerdere deelnemers of alle deelnemers. De annuleringskosten omschreven in dit artikel gelden steeds per individuele deelnemer. Gebeurt de annulering 30 dagen vóór de activiteit dan wordt het reeds gestorte inschrijvingsgeld, behoudens de annuleringskost zoals omschreven in het voorgaande lid, volledig teruggestort; Gebeurt de annulering binnen de 30 dagen vóór de activiteit, dan is er naast de annuleringskost zoals omschreven in het eerste lid, een administratieve kost gelijk aan 50 % van de totale kostprijs van de activiteit verschuldigd. In onderling overleg kan ook beslist worden om een tegoedbon uit te schrijven met de volledige waarde van het bedrag reeds betaald voor deze bepaalde activiteit. Indien door Covid-19 de Nationale veiligheidsraad beslist om kampen of andere door Mini  Horse World aangeboden activteiten gedurende bepaalde periode te verbieden wordt het volledige bedrag teruggestort en vervallen de administratiekosten. Ongeacht het tijdstip, wordt bij een annulering ten gevolge van ziekte of ongeval van de deelnemer, enkel de annuleringskost van 20 euro in aanrekening gebracht op voorwaarde dat het centrum van Mini Horse World onmiddellijk en voorafgaandelijk aan de activiteit en aan de hand van een origineel gedateerd medisch attest, hiervan op de hoogte gesteld wordt. Indien een deelnemer niet komt opdagen voor een activiteit, blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. 2 IV. Kortingen Art. 7. §1. Om een korting te genieten dienen minimum 2 kinderen uit hetzelfde gezin in te schrijven voor dezelfde kampweek. De korting bedraagt dan 10 euro per ingeschreven kind. Deze korting is enkel geldig voor deelnemers aan kampen. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar voor dezelfde activiteit. V. Verzekeringen. Art. 9. Elke deelnemer is verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen tegen gevolge van de deelname, evenals voor ongevallen op de weg van en naar de activiteit. Deze dekking heeft betrekking op de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds van de deelnemer en volgens de officiële Riziv barema’s. De burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en materiële schade aan derden is verzekerd tot een bepaald bedrag. Bij eventuele ziekte van een deelnemer tijdens het kamp geldt de eigen ziekteverzekering van de deelnemer. Art. 10. Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van Mini Horse World, al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden van de deelnemer. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoop van het beschadigde. Bij opzettelijke schade kan de toegang tot El Granero Negro voor (on)bepaalde duur ontzegd worden. Mini Horse World is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen. Diefstal, verlies van en schade aan de kledij en het materiaal van de deelnemer kunnen niet verhaald worden op Mini Horse World. VI. Privacybeleid. Art. 11. De inschrijver en de deelnemer aan de activiteiten gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens worden opgeslagen in één of meer klantenbestanden. De desbetreffende klantenbestanden behoren uitsluitend toe aan Mini Horse World. Mini Horse World respecteert de privacy van alle inschrijvers en deelnemers en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de inschrijver en / of deelnemer. De persoonsgegevens die de inschrijver via de website van Mini Horse World verstrekt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Bij de inschrijving worden de persoonsgegevens gebruikt om de nodige documenten te kunnen e-mailen of opsturen, om de inschrijving te factureren en te communiceren. Mini Horse World is door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gemachtigd om het rijksregisternummer voor de inschrijving op te vragen. Mini Hors World heeft geen toegang tot het Rijksregister en kan derhalve niet zelf persoonsgegevens via het Rijksregister opvragen. Het rijksregisternummer van de deelnemer gebruikt Mini Horse World om de deelnemer uniek te identificeren. Het rijksregisternummer van de inschrijver wordt gebruikt voor facturatie doeleinden. Art. 12. Tijdens de activiteit zullen er één of meerdere groepsfoto’s van de deelnemers genomen worden, die nadien op de website kunnen worden gepubliceerd. Bovendien kunnen er ook niet-gerichte sfeerbeelden van de activiteiten worden gefotografeerd met het oog op het eventuele gebruik voor eigen promotiecampagnes op de eigen website, facebookpagina en brochures. Voor het nemen en publiceren van de foto’s van de deelnemers wordt aan de inschrijver een expliciete toestemming gevraagd bij de start van het kamp of de activiteit.  VII. Varia. Art. 13.  Mini Horse World heeft het recht onderhavige algemene voorwaarden jaarlijks per 1 januari te wijzigen. Art. 14. Klachten met betrekking tot de toepassing van deze algemene voorwaarden moeten uiterlijk binnen de 30 dagen na het feit waarover geklaagd wordt, ingediend worden bij Mini Horse World, St. Trudostraat 4 8310 Brugge  Art. 15. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.